15th Patotsav Celebration

Vallabh Priti Seva Samaj's 15th Patotsav